CitySmart Southwest

Capparellis Italian Food & Pizza on Southcross, San Antonio TX

3857 E Southcross Blvd
San Antonio, TX 78222

(210) 337-8700

Related Searches:

Most Checked-in Italian Restaurant close to Capparellis Italian Food & Pizza on Southcross

Check-ins
Distance
Name
Phone
Address
295,335
1.6 miles
2048 S WW White Rd
11,673
2.4 miles
2707 SE Military Dr
9,708
2.0 miles
3147 SE Military Dr
3,028
1.6 miles
2048 S WW White Rd
2,910
1.6 miles
2530 S Ww White Rd
1,964
0.0 miles
3857 E Southcross Blvd
► 1,787
0.0 miles
3857 E Southcross Blvd
1,150
2.0 miles
3147 SE Military Dr
699
2.4 miles
Tredici Rd
512
2.4 miles
2707 SE Military Dr
480
2.4 miles
SE Military Dr
305
1.9 miles
4642 Rigsby Ave
130
2.3 miles
2314 Steves Ave
80
2.4 miles
2600 SW Military Dr
77
2.4 miles
2203 SE Loop 410
47
2.2 miles
1011 North FM 1604 E
5
3.5 miles
3130 east Houston st.
2
1.8 miles
327 Pennystone Ave
0
3.0 miles
111 Fargo Ave

Most Checked-in Pizza Place close to Capparellis Italian Food & Pizza on Southcross

Check-ins
Distance
Name
Phone
Address
295,335
1.6 miles
2048 S WW White Rd
9,460
1.6 miles
2048 South WW White Road
6,172
1.8 miles
3302 Clark Ave
3,408
1.5 miles
1926 Goliad Rd
3,102
1.8 miles
3302 Clark ave
3,028
1.6 miles
2048 S WW White Rd
2,910
1.6 miles
2530 S Ww White Rd
2,238
2.0 miles
3138 SE Military Dr, Ste 116
1,964
0.0 miles
3857 E Southcross Blvd
► 1,787
0.0 miles
3857 E Southcross Blvd
1,218
2.6 miles
2503 SE Military Dr
645
1.6 miles
2048 S WW White Rd
435
2.4 miles
3514 S New Braunfels Ave
430
2.0 miles
3130 SE Military Drive Suite 103
327
2.9 miles
917 South W. W. White Road
287
2.3 miles
103 Goliad Rd
220
1.9 miles
4547 Rigsby Ave
96
1.1 miles
2530 S Ww White Rd
58
1.8 miles
3227 SE Military Dr
23
2.6 miles
2002 SE Loop 410
16
1.8 miles
4511 Rigsby Ave
10
2.3 miles
2364 E Southcross Blvd
0
2.0 miles
3302 SE Military Dr